Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

REGULAMIN CMENTARZY PARAFIALNYCH

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w ŚmiałowicachNa podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 912), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284), celem umożliwienia oddania należytej czci osobom zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza wraz z jego urządzeniami wprowadza się niniejszy Regulamin.§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Cmentarze w Śmiałowicach i Marcinowicach są cmentarzami wyznaniowymi Kościoła Rzymskokatolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób, w tym spoza Parafii, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

2. Właścicielem Cmentarzy jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Śmiałowicach, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zarząd nad cmentarzami sprawuje proboszcz Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach przy pomocy Rady Parafialnej oraz Firmy Pogrzebowej, z którą Parafia podpisała stosowną umowę. Do zadań Zarządcy należy:

a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi Zmarłych i Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,

b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz   sprawowanie   nadzoru   nad  jego urządzeniem,

c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i   spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych

d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

e) utrzymywanie porządku,

f) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową.

4. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

6. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

8. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.§ 2 ZASADY ORGANIZOWANIA POGRZEBÓW1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu wymaga:

 a)  karty zgonu potwierdzonej przez USC lub tłumaczenia aktu zgonu z innego państwa,

b)  zezwolenia prokuratora w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.

2. Organizowanie i wykonywanie usług pogrzebowych na cmentarzu mogą prowadzić jedynie wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, w których zakresie działalności znajduje się świadczenie usług pogrzebowych.

3. W zakres tych czynności na cmentarzu wchodzą:

– kopanie i zasypywanie grobów;

– murowanie grobowców;

– montaż i demontaż nagrobków;

– chowanie zwłok, prochów i szczątków ludzkich;

– ekshumacje;

– renowacja grobowców

4. Zarządca cmentarza lub osoba upoważniona przez niego ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej, zlecenia na organizację pogrzebu (aktualny odpis KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej oraz inne wymagane prawem dokumenty) oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu.

6. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolic w należytym stanie.

7. Za świadczenie usług pogrzebowych na terenie cmentarzy oraz sprawowanie nadzoru nad nimi zakłady pogrzebowe są zobowiązane uiścić Zarządcy stosowną opłatę wynikającą z cennika.§ 3 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE1. Cmentarz jest dostępny (otwarty) codziennie:

            a) od 01 kwietnia do 30 września od godz. 7.00 do 20.00,

            b) w pozostałych miesiącach od godz. 8.00 do zmroku.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.

3. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. Każdy postawiony nagrobek jest własnością dysponenta grobu i jako taki może być indywidualnie ubezpieczony w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, które oferuje taką usługę.

4. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 a)  zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b)  przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

c)  wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,

d)  picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

            e)  żebractwa,

            f)  wprowadzania zwierząt ,

g) niszczenia elementów wystroju

5. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:

 a)  prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

b)  ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza elementów cmentarnych,

c)  wjazdu pojazdem mechanicznym,

d)  sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

f)  umieszczania reklam.

6. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

7. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

8. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko - budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

9. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i powinno odbywać się od godziny 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

10. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

12. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobieraniem opłat prowadzi Zarządca cmentarza przy pomocy zakładu pogrzebowego, z którą Parafia ma stosowną umowę.

13. Zarządca cmentarza ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

14. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy cmentarza.§ 4 RODZAJE MIEJSC POCHÓWKU1. Na Cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:

a)   grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią

b)   grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.

2. Wymiary grobów ziemnych są następujące:

– pojedyncze dziecięce: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;

– pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;

– pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m;

3. Wymiary grobów murowanych są następujące:

– pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;

– pojedyncze, w której składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m;

4. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą powinna wynosić co najmniej 2,5 m.

5. Groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć wymiary: długość 2,20 m, szerokość 1,8 m, niezależnie od głębokości grobu.

6. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście co najmniej 0,5 m.

§ 5 PRAWO POCHOWANIA I DYSPONENT GROBU

1. Zgodnie z art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

-    pozostały małżonek/małżonka,

-    krewni zstępni (dzieci, wnuki)

-    krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)

-    krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,

-    w przypadku braku ww. krewnych pozostali krewni

2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby,  co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza lub w/w oświadczenie dysponenta.

4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy cmentarza, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

6. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 1 nie upoważnia do odstępowania miejsca w grobie osobom innym niż wymienione w tym punkcie.

7. Prawo dysponowania miejscem w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je udokumentować.

8. Groby oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

9. Pochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z Zarządcą cmentarza.§ 5 POCHÓWEK W ISTNIEJĄCYCH GROBACH1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie" przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.

2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca cmentarza ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat.§ 6 EKSHUMACJA

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków zmarłego może być dokonywana:

a)  na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w ustawowym terminie tj. od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy ekshumacji zleconych przez prokuratora lub sąd).

3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.

§ 7 OPŁATY

1. Zarządca cmentarza pobiera opłaty związane z zarządzaniem cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza itp.

2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:

a) pokładnego,

b) prolongaty (ponowienia)

c) rezerwacji miejsca,

d) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika,

3. Pełny „Wykaz opłat” ustala załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku stawiania pomnika o podwójnej szerokości (grób dwuosobowy) na grobie jednoosobowym, oprócz opłaty, należy uiścić koszt rezerwacji zgodnie z zasadami opisanymi w § 9, o ile wcześniej to miejsce nie zostało zarezerwowane.

5. W przypadku grobów wielopoziomowych (głębinowych) opłaty związane z rezerwacją i prolongatą pobierane są jak za groby zwykłe (pojedyncze). Pokładne zaś jest pobierane przy każdym pochówku.

6. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.§ 8 POKŁADNE

1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym i grobie murowanym, przyznająca prawo do zachowania nienaruszalności grobu przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy cmentarza.

2. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca obok na pochowanie w przyszłości (np. współmałżonka) wraz z pokładnym należy pokryć koszt rezerwacji miejsca na zasadach podanych w § 10.

§ 9 PROLONGATA

1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do zachowania nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat.

2. Minimalny okres prolongaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongat po upływie poprzedniego okresu.

§ 10 REZERWACJA

1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu na zasadach takich jak w przypadku pokładnego.

2. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

§ 11 PONOWNE UŻYCIE GROBU

1. Groby mogą być użyte do ponownego pochówku na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.

2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminach określonych w §§ 8-10 mniejszego Regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.

4. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca cmentarza może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.

5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.§ 11 ZASADY ZAGOSPODAROWYWANIA GROBÓW I ICH OTOCZENIA

1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających powierzchni grobu (§ 4).

2. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pozwolenie wydane przez Zarządcę cmentarza. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.

3. Do przestrzeni przeznaczonej na pomnik nie są wliczone odstępy między grobami.

4. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

5. Dopuszcza się zagospodarownie – utwardzenie otoczenia grobów z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo-cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).

6. Wykonane utwardzenia otoczenia grobu oraz podesty nie mogą wystawać ponad poziom gruntu w otoczeniu grobu.

7. Pielęgnacja i porządkowanie grobów oraz ich bezpośredniego otoczenia należy do obowiązków dysponentów grobów.

8. Organizatorzy pogrzebu oraz wykonawcy innych prac nie przestrzegający i nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz powodujący swoimi działaniami straty i szkody w mieniu Cmentarza i osób trzecich, ponoszą pełną odowiedzialność za spowodowane szkody i zobowiązani są do:

a. naprawienia lub pokrycia kosztów wyrządzonej przez siebie szkody;

b. zadośćuczynienia stronie pokrzywdoznej

§ 12 EKSHUMACJA

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę cmentarza na minimum trzy dni przed ustalonym terminem.§ 13 PRZENIESIENIE

1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.

2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki  prawne i administracyjne. W przypadku naruszenia przepisów Regulaminu cmentarza Zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Parafialną Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Śmiałowicach.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r.nr 118 poz. 687).

4. W przypadku wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu sprawy sporne rozstrzyga Zarządca cmentarza.

Zarządca Cmentarza na podstawie uchwały Rady Parafialnej z dnia 8 czerwca 2022 r.

 

Załącznik do Regulaminu

Wykaz opłat:I. Stawki opłat za udostępnienie miejsca do wykonania pochówku:

1. pod grób ziemny dziecięcy (dzieci do lat 6): 50 zł

2. pod grób ziemny jednomiejscowy: 500 zł

3. pod grób ziemny dwumiejscowy: 500 zł

4. pod grób murowany jednomiejscowy: 700 zł

5. pod grób murowany dwumiejscowy: 800 złII. Stawki opłat za zachowanie nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat:

  1. Po upływie okresu nienaruszalności grobu istnieje możliwość wniesienia opłaty przedłużającej okres nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat.

  2. Opłata przedłużająca prawo do zachowania okresu nienaruszalności grobu wniesiona przez osobę inną niż dysponent grobu nie uprawnia do dysponowania grobem.

  3. Opłaty za poszczególne groby wynoszą:

1) grób ziemny dziecięcy (dzieci do lat 6): 100 zł

2) grób ziemny jednomiejscowy: 500 zł

3) grób ziemny dwumiejscowy w pionie: 500 zł

4) grób murowany jednomiejscowy: 500 złIII. Stawki opłat za udostępnienie miejsca rezerwowego:

1) pod grób ziemny jednomiejscowy: 500

2) pod grób ziemny dwumiejscowy: 500

3) pod grób murowany jednomiejscowy: 700

4) pod grób murowany dwumiejscowy: 800

a) W przypadku dokonania pochówku w okresie trwania wykupionej rezerwacji, 20 letnia nienaruszalność grobu będzie liczona od daty pogrzebu.

b) W sytuacji określonej w punkcie 1. dysponent grobu uiści opłatę za okres nienaruszalności grobu przekraczający termin wykupionej rezerwy.

c) Opłata, o której mowa w punkcie 2. zostanie obliczona proporcjonalnie wg stawek określonych w punkcie I (25 zł za każdy rok).

IV. Stawki opłat za korzystanie z kaplicy na cmentarzu w Marcinowicach, jeśli odbywa się pogrzeb osoby nie zamieszkującej na terenie Parafii pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach: 300 zł

V. Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem do 3,5 t w celu postawienia nagrobka: 100 zł.